Author Topic: /b/  (Read 352 times)

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #30 on: July 22, 2009, 07:51:05 PM »
oh wait. ive read that pulp. but we had some other name for it in dutch. i dont remember if it was awesome. but i bet it was. therefore. its awesome.
 

Moe

 • Guest
Re: /b/
« Reply #31 on: July 22, 2009, 07:54:35 PM »
i used to lol at the kid who got stuck as a hawk.
 

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #32 on: July 22, 2009, 07:55:10 PM »
i just found a book report on animorphs.

Quote
Het verhaal gaat over 5 kinderen: Rachel, Jake, Cassie, Tobias en Marco, Marco had een naam bedacht voor de groep: de Animorphs, de Animorphs vertellen niet veel over hun zelf wand anders kunnen de Yeerks hun vinden en zonder hun is de aarde in gevaar. De Yeerks komen nu naar de aarde maar niemand op aarde weet er iets van, behalve de Animorphs. Zij moeten de aarde redden.
Zij hadden de gave om te morphen van een Andalietische prins gekregen om de Yeerks te bestrijden. Als ze in een dier gemorpht zijn hebben ze het dierlijk instinct en menselijke intelligentie. Nu kunnen de kinderen morphen in dieren en kunnen ze de Yeerks bespioneren.
Yeerks zijn parasieten, het zijn grote, grijze, naakte slakken die leven in een modderige poel, de Yeerk-poel. Zij kunnen andere lichamen overnemen, Ze kruipen via je oor naar binnen.
De Yeerks moeten om de drie dagen naar de Yeerk-poel om de Kandrona-stralen op te vangen, als ze dat doen gaan ze uit je hoofd en vangen ze de stralen op.
Zij hebben geheime ingangen om naar de Yeerk-poel toe te gaan. De Yeerks hebben al wat rassen overgenomen, bijvoorbeeld: de Taxxons, de Hork-Bajir en anderen van de melkweg.
Visser Three de baas van de Yeerks, hij had de Andalietische prins overgenomen. Het was allemaal gebeurt op een verlate plek tussen de onvoltooide gebouwen, de kinderen verstopten zich voor Visser Three. Ze waren ontsnapt aan Visser Three, maar hij wist niet dat de Animorphs bestonden dus… wist hij ook niet dat ze waren ontsnapt.
Op een dag deed Melissa heel raar en negeert iedereen zelfs van haar beste vriendin; Rachel, ze doet raar omdat ze denkt dat haar ouders niet meer van haar houden, Melissa zegt dat het wel goed gaat maar is dat wel zo?
Op die dag kwam Rachel van school en was alleen, toen stopte er ineens een auto, daarin zat een man en hij zei dat ze moest instappen maar dat deed ze natuurlijk niet en rende weg de man ging haar achter na en probeerde haar te pakken, Rachel was bang, maar toen ging ze zich concentreren op een olifant en probeerde te morphen in een olifant, toen dat gelukt was schrok de man zich een hoedje en rende weg alsof er een duivel achter hem aan zat.
Haar schoenen en kleren waren kapot, toen kwam ineens Meneer Chapman langs met Melissa achterin de auto en had van ver gezien hoe de man weg rende, Meneer Chapman vroeg wat er aan de hand was en Rachel zei snel dat de man iets kwam halen, maar dat was eigelijk niet zo. Meneer Chapman vroeg of ze wilde instappen omdat het zo hard regende, Rachel kon er eigelijk geen nee tegen zeggen maar ze wist wel dat hij een controller was, toen ze bij Rachel’ s huis waren had ze hem bedankt voor de lift en rende zo snel mogelijk naar binnen.
De volgende dag kwamen de Animorphs weer bij elkaar, en de anderen waren boos op Rachel omdat ze voorzichtiger moest zijn met morphen want als Meneer Chapman het van dichtbij had gezien dan wist hij dat Rachel een Animorph was maar gelukkig had hij het niet goed gezien.
De Animorphs probeerde nu uit te zoeken wat er aan de hand is, en proberen om de dochter van Meneer en Mevrouw Chapman te redden van de kwaadaardige Yeerks.
De volgende dag gingen ze meteen aan de slag en Rachel probeerde naar binnen te gaan als de kat van Melissa, maar ze moesten de kat eerst nog vangen om te voorkomen dat Meneer of Mevrouw Chapman er achter kwam dat er ineens twee Fluffer McKitty’ s waren, Tobias had een spitsmuis gevangen voor Rachel. Ze Had het DNA verwerft van de spitsmuis als ze dat doet moet zij haar goed kunnen concentreren. Ze was in een spitsmuis veranderd en moest de kat van Melissa uit de boom krijgen om het DNA van de kat te krijgen. Ze was heel bang om het te doen.
Toen dat was gelukt ging Rachel als Fluffer McKitty naar binnen, ze had niet veel tijd omdat je maar 2 uur in je morph mag blijven.
Ze zag Meneer Chapman naar een deur lopen ze ging hem achterna en ging de kelder (de geheime kamer) en er zat een slot op want Melissa mocht het niet weten.
Om precies 8 uur kwam er een holgram met Visser Three, en hij zei tegen Meneer Chapman dat hij de moest proberen om er achter te komen wie de Animorphs waren, toen zag Visser Three de kat en zei dat hij hem moest doden omdat hij dacht dat het een Andaliet was en Meneer Chapman was het er niet mee eens want het was de kat van Melissa, maar toen ging Visser Three dreigen, hij zei dat hij hem anders zou vernietigen, Meneer Chapman was eigenlijk heel bang voor Visser Three en zei dat het maar een kat was, oké zei Visser Three maar als ik die kat nog eens zie dan moet je hem vermoorden!
Ze gingen weer naar de begane grond en Rachel ging naar buiten en morphte snel weer terug, de rest was heel erg bezorgt, maar…Rachel is wel veel te weten gekomen.
De Animorphs weten nu dat Meneer Chapman en Visser Three rechtstreeks kunnen communiceren en ze weten ook dat Visser Three denk dat zij Andalieten zijn, maar ze weten nog steeds niet waar de Kandrona is, ze moeten het weten want Kandrona is het zwakke punt van de Yeerks.
Rachel wilde nog een keer naar binnen maar Jake vond het niet goed alleen als hij als vlo achterop de rug van Rachel gaat, dan valt het niet op.
Ze gingen naar binnen en weer om 8 uur ging Meneer Chapman naar de kelder en Rachel probeerde zo onopvallend mee naar binnen te gaan, toen ze binnen was ging ze snel onder het bureau zitten en proberen de voeten van Meneer Chapman uit te wijken. Maar dat was niet gelukt en Visser Three zei dat hij de kat moest vangen en mee moest nemen naar de verlate plek tussen de onvoltooide gebouwen, en hij zei ook dat hij haar dochter mee moest nemen want Visser Three had een Yeerk beloofd om hem iemand te geven en die ka hij dan overnemen.
Meneer Chapman pakte de kat en Rachel krabde Chapman zo hard als ze kon maar hij had haar gevangen en deed haar in een kattenmand.
Hij ging snel naar de plek waar Meneer Chapman en Visser Three hadden afgesproken. Hij gaf de kattenmand aan Visser Three, Melissa kreeg Visser Three niet want anders zou Meneer Chapman in problemen raken omdat hij de onderdirecteur is en mensen zouden dan zien dat Melissa weg is. Visser Three vond het goed omdat ze geen bedreiging vormde voor de Yeerks, Chapman reed zo snel mogelijk naar huis.
De Yeerks stegen op met Rachel en Jake, maar Jake stook daar een stokje voor, Jake sprong van Rachel af en morphte in een tijger en viel de Yeerks aan, Rachel moest opschieten want ze had nog maar een paar minuten, ze morphte half in een mens en had haar handen al, ze deed snel het deurtje open en rende weg en verstopte zich in één van de gebouwen. Ondertussen was Visser Three in een enorm beest verandert en hij was zo boos dat hij alles om zich heen vernietigde en ging de Animorphs achterna maar ze waren ontsnapt en in de bossen gevlucht.
Visser Three had de slag verloren maar… er komt een volgende keer!

its in dutch. cant remember this one though.
 

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #33 on: July 22, 2009, 07:56:56 PM »
i remember thinking it was so easy it should be to kill rachel when she was a mouse. i mean you could just stomp that cunt, she probably didnt inherit the mouselike reflexes.
 

Moe

 • Guest
Re: /b/
« Reply #34 on: July 22, 2009, 07:59:11 PM »
Quote
The tale concerns 5 children: Rachel, Jake, Cassie, Tobias and Marco, Marco had considered a name for the group: the Animorphs, the Animorphs do not tell many them itself partition differently can the Yeerks their find and without them the ground in danger is. The Yeerks to come now to the ground but nobody on ground weet of it something, except the Animorphs. They must save the ground. They the gave had got to fight the Yeerks morphen of Andalietische a prince. If they are in an animal gemorpht they have the animal instinct and human intelligence. Now are possible they the children morphen in animals and can the Yeerks spy on. Yeerks are parasites, it are large, grey, naked slag which live in a muddy pond, Yeerk-poel. They can take over other bodies, they crawl by means of your ear to. The Yeerks must to catch if the three days to Yeerk-poel Kandrona-stralen, they do that go out them your head and catch them the jets. They have to secret entrances to Yeerk-poel shut. The Yeerks have all what races taken over, for example: the Taxxons, Hork-Bajir and the others of the galaxy. Fisherman Three the boss of the Yeerks, he had taken over Andalietische the prince. It was all happens on verlate spot between the unfinished bldg., the children hid themselves for fisherman Three. They had escaped to fisherman Three, but he did not know that the Animorphs did not exist therefore… knew he also that they had escaped. On a day Melissa did very strange and even ignore everyone of its bosom friend; Rachel, she do oddly because she thinks that its parents no longer love its, Melissa says that it goes, however, well but is that this way? On that day came Rachel of school and was only, then stopped there all of a sudden car, in this drunk man to catch and he said that them had to get in but that did them of course and ran away man examined her and tried its, Rachel was frightened, but then she will concentrate on an elephant and tried at morphen in an elephant, then that had succeeded was scared himself the man hoedje and ran away as if there a devil behind him to drunk. Its shoes and clothing were, then all of a sudden Mr Chapman came by with Melissa in the back of the car and of far had seen how the man ran away, Mr Chapman asked what to the hand there was and Rachel said rapidly that the man came obtain something, but that was eigelijk not this way. Mr Chapman asked if them savage gets in because it rained this way hard, Rachel could eigelijk none no say but she knew that he was controller, then they at Rachel house were she had thanked him for the lift and ran as soon as possible to. The next day recovered the Animorphs each other, and the others were angry on Rachel because she had be more careful with morphen because as a Mr Chapman of near then knew he had considered it that Rachel were Animorph but happy he had seen not well. The Animorphs tried now select what to the hand there is, and tries for the of Mr and Ms save Chapman of the malicious Yeerks. The next day got to work them immediately and Rachel tried enter to as the cat of Melissa, but she had catch the cat firstly still to that prevent Mr or Ms Chapman came there behind that there all of a sudden two Fluffer McKitty were, Tobias a shrew had caught for Rachel. She had the DNA acquires of the shrew if she does that she must its good is able concentrate. Them in a shrew and had the cat of Melissa from the tree had changed get to get the DNA of the cat. She was very frightened do it. Then that had succeeded entered to Rachel as Fluffer McKitty to, she did not have enough time much because you but 2 hours in your morph can remain. Them saw Mr Chapman to a door running she followed him and went the cellar (the secret chamber) and drunk a lock because Melissa could not know it. For exact 8 hours there holgram with fisherman Three came, and he said against Mr Chapman that he had try come there which the Animorphs were, then fisherman saw Three the cat and said that he him had kill because he thought that it was Andaliet and Mr Chapman was not it once because was cat of Melissa, but then fisherman Three will threaten he said that he him differently to destroy, Mr Chapman was for fisherman Three in fact very frightened and said that it was but a cat, oké said fisherman Three but if I see that cat once more then must you him to assassinate! Them went to the committed ground and Rachel returned to and morphte rapidly, the rest were very a lot provide, but… Rachel have come know much. The Animorphs to know now that Mr Chapman and fisherman can Three communicate directly and them knows also that fisherman thinks Three that they are Andalieten, but they do not know still where the Kandrona are them must it know because Kandrona are the defect of the Yeerks. Rachel savage again to within but Jake not well only found it if he as flea at the back the back of Rachel goes, then is not notable it. ! Them went to within and 8 hours Mr Chapman went to the cellar and Rachel tried enter this way inconspicuous to, then she within was she will sit swerve rapidly under the office and tries the feet of Mr Chapman. But that had not succeeded and fisherman Three said that he had and had catch take the cat to the verlate spot between the unfinished bldg., and he said also that he its for the had take along because fisherman Three had promised Yeerk him give someone and he then take over that dragon. Them went to within and 8 hours Mr Chapman went to the cellar and Rachel tried enter this way inconspicuous to, then she within was she will sit swerve rapidly under the office and tries the feet of Mr Chapman. But that had not succeeded and fisherman Three said that he had and had catch take the cat to the verlate spot between the unfinished bldg., and he said also that he its for the had take along because fisherman Three had promised Yeerk him give someone and he then take over that dragon. Mr Chapman caught the cat and Rachel scratched Chapman this way hard if she was possible but he had caught its and did her in a cat basket. He went rapidly to the spot where Mr Chapman and fisherman had agreed Three. He gave the cat basket to fisherman Three, Melissa fisherman Three did not get because differently Mr would touch Chapman in problems because he is the Assistant Director and people would see then that Melissa are gone. Fisherman Three found it well because she was no threat for the Yeerks, Chapman drove as soon as possible to house.The Yeerks lanes with Rachel and Jake, but Jake set for that a rod, jumped down Jake of Rachel and morphte in a tiger and fell the Yeerks to, Rachel had hurry up because she had still but a couple minutes, them morphte halfly in people and had its hands already, she opened rapidly the wicket and ran away and hid himself in one of the bldg. In the meantime fisherman Three in an enormous animal was changes and he was this way angry that he followed everything for itself gone destroyed and the Animorphs but they had escaped and in the bunches had escaped. Fisherman Three had lost the battle but… a next time comes there!
 

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #35 on: July 22, 2009, 07:59:48 PM »
babelfish is also based on me.
 

Moe

 • Guest
Re: /b/
« Reply #36 on: July 22, 2009, 07:59:58 PM »
i would always hope that they got hit by cars or got shot by hunters.
 

Moe

 • Guest
Re: /b/
« Reply #37 on: July 22, 2009, 08:00:34 PM »
babelfish is also based on me.
i dont believe you.
 

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #38 on: July 22, 2009, 08:01:41 PM »
you need more people.
 

Moe

 • Guest
Re: /b/
« Reply #39 on: July 22, 2009, 08:02:13 PM »
for what?
 

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #40 on: July 22, 2009, 08:03:52 PM »
i dont know. i just finished the Jay-Z rap lyric. Guess who Jay-Z based his persona on..
 

Moe

 • Guest
Re: /b/
« Reply #41 on: July 22, 2009, 08:04:34 PM »
you?
 

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #42 on: July 22, 2009, 08:06:52 PM »
exactly. just compare our pictures. he totally stole my melanin.
 

Moe

 • Guest
Re: /b/
« Reply #43 on: July 22, 2009, 08:08:45 PM »
that asshole.

if i were you i would sue him in small claims court.
 

JAZ

 • Guest
Re: /b/
« Reply #44 on: July 22, 2009, 08:10:01 PM »
i already did.